17.4.2018 / Gösterim Sayısı : 256

Koyun Keçi Yetiştiricilerine Duyuru

Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 26 Ağustos 2016 tarih ve 29813 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından bu Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce İl birlikleri tip ana sözleşmeleri, 01/03/2017 tarihli Onay ile kullanıma sunulmuş ve Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri uyum genel kurul toplantıları ilgili Yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir. Yönetmelik ve koyun keçi yetiştiricileri birliği ana sözleşmesinin 25'nci maddesine göre Birlikler yönetim kurulunun daveti üzerine olağan genel kurul toplantılarını dört yılda bir en geç Nisan ayının sonuna kadar yapmak zorundadır.

Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü "Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri" konulu yazılarında: Koyun-keçi türünde kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinde; asıl üyelik için birlik ana sözleşmesinin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) Asıl üye: Asgari 25 baş anaç koyun ve /veya keçiye sahip kendi türünün ıslah programına ve/veya soy kütüğü sistemlerine dâhil olan gerçek veya tüzel kişi yetiştiricileri,  bendi ile 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) Kendi türünün ülke genelinde ıslah programına dahil olmak ve ıslah programının teknik ve mali yükümlülüklerini yerine getirmek ve/veya soy kütüğü kayıt sistemlerine dâhil olmak. (d) Fiilen ıslaha esas olmak üzere verim kayıtlarını tutmak veya Bakanlık tarafından uygulanan ıslah programlarımı yürütüyor olmak ve (e) lslah programlarıyla ve/veya soy kütüğü sistemleri ile ilgili görev ve sorumlulukları kabul etmek, bentleri ve aday üyelik için 4'üncü maddesinin (b) Aday üye: Ön soy kütüğü sistemine kayıtlı, 25 başm altında anaç koyun ve/veya keçiye ya da asıl üye olmaksızın birlik imkânlarından kısıtlı olarak yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi yetiştiricileri, ifade eder. bendi ile 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) Asgari 25 baş anaç koyun ve/veya keçiye sahip olmak, bendinde yer alan hükümlerin de uygulanmaya başlanmadığı birliklerde, koyun keçi türünde müştereken 25 baş anaç koyun ve/veya keçiye sahip olan ve asıl üyelik şartlarına haiz bütün yetiştiricilerin Birliğe karşı yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla, genel kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına haiz olduğunun mütalaa edildiği bildirilmektedir.

Koyun Keçi yetiştiricilerine önemle duyurulur.

 


''