T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Su Ürünleri Av Yasağı 1 Nisan 2022 Tarihinde Başlıyor

Yayın Tarihi : 23.3.2022

Su ürünleri kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanmasına yönelik su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasaklar 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu kanuna tadil getiren mevzuatlarla düzenlenmektedir.

Bakanlığımızın Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/2 numaralı Tebliğin, İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar başlıklı 11 inci maddesi 7 inci fıkrasında belirtilen zaman yasakları çizelgesi ve Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/1 numaralı Tebliğin, Sazangiller zaman yasakları başlıklı 36 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası ile sazangiller avcılığı İlimiz tüm iç sularında 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında yasaklanmış olup, 5/1 numaralı Tebliğin 48 inci maddesi 21/a fıkrasında Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır denilmiştir.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. "MADDE 33 - Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşeküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu kanun kapsamına giren kabahatler ve suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, kabahatin ve suçun işlenmesinde kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak ve bu Kanunun ek 3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler."  

Bu kapsamda İlimiz sınırları dahilinde ki tüm iç sularımız ve balık satış noktalarında gerek kaçak balık avcılığı, satışı, nakli vb. durumlarla karşılaşılması ihtimaline karşı tüm birimlerin konuya gerekli hassasiyeti göstermesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna Duyurulur.