Etik Davranış Kuralları

 • ​Görev ve sorumluluklar yerine getirilirken Hukuk, yasa ve mevzuatlar dışına çıkılmaması esastır.
 • Hiç kimseye dil, ırk, renk, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce ve benzeri farklılıklardan dolayı ayrımcılık yapılamaz.
 • Çalışanların hak ve hukukuna riayet edilmelidir.
 • Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
 • Kimseye önyargılı yaklaşılmamalı ve kendini ifade edip göstermesine fırsat tanınmalıdır.
 • Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenmelidir.
 • Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.
 • Saydamlık ve hesap verilebilirlik temel ilkelerdendir.
 • Çalışanlar kamu yararı ve hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda hareket etmelidir
 • İlişkilerde insan sevgisi, saygı ve nezaket esastır.
 • Personel, sunulan imkânlardan adil bir şekilde yararlandırılmalıdır.
 • Çalışanların düşünce ve görüşleri dikkate alınarak katılımcı bir yaklaşım izlenmelidir.
 • Yöneticiler, personele yaptıkları işlerde destek verip, sorumluluğunu paylaşmalıdır.
 • Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanmalıdır.
 • Personelin performans ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapılmalıdır.
 • Görev ve yetkiler menfaat sağlamak amacıyla kullanılmamalıdır.
 • Kurum içinde psikolojik taciz içeren mobbing gibi yaklaşımlara izin verilmemelidir.
 • Personel kendi sorumluluklarını bilmeli ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirmelidir.
 • Çalışanların  yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilmelidir.
 • Çalışanlar işbirliği ve bilgi paylaşımına açık olmalıdır.
''